PRAVIDLÁ HRY SCRABBLE

 1. Podstatou hry je zostaviť JEDNO slovo z písmen, ktoré má hráč k dispozícii v zásobníku. Položením slova na hraciu plochu môžu vzniknúť ďalšie slová.
 2. Všetky písmená, ktoré sú ukladané v jednom ťahu ( to znamená v jednom kole ), musia byť ukladané iba v jednom riadku či stĺpci bez prerušenia tak, aby slovo smerovalo buď zľava doprava alebo zhora nadol. V jednom ťahu sa môžu použiť iba písmená zo zásobníka a každé z týchto písmen iba raz.
 3. Platné slová. Pre účel našej hry sú to slová uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu, Veda, 1998. Nemôžu sa použiť skratky, ďalej slová, ktoré sa začínajú výhradne veľkým písmenom (vlastné mená) a slová pozostávajúce z jedného písmena, dvojhlásky, citoslovce. Slová nemusia byť v základnom tvare
 4. Vytvorené nové slovo musí vždy nadväzovať na slová, ktoré sú už vytvorené na hracej ploche (v našej úlohe slovo je IKARO, DARCOVÝM, ZLATÁ, KIEF).
 5. Nové slová sa tvoria:
  1. priložením jedného alebo viacerých písmen k už vytvorenému slovu na ploche.
  2. priložením celého nového slova kolmo na už vytvorené slovo tak, aby sa v novom slove použilo jedno z jeho písmen alebo aby ho jedným svojím písmenom doplnilo.
  3. priložením celého nového slova rovnobežne s existujúcim slovom na ploche tak, aby všetky susediace písmená vytvorili platné slová.
  4. prepojením už vytvorených slov.

  Slová v tom istom riadku alebo v tom istom stĺpci musia byť vždy oddelené aspoň jedným prázdnym políčkom. Ak ktorékoľvek písmená susedia v rade vedľa seba, musia spolu tvoriť platné slovo.

AKO SPOČÍTAŤ BODY

 1. Bodová hodnota každého písmena je vyznačená vedľa neho.
 2. Skóre je súčtom bodov za všetky písmená vo všetkých slovách, ktoré hráč vytvoril v jednom ťahu, vrátane prípadných prémií.
 3. Písmenové prémie. Políčko (2P) zdvojnásobuje hodnotu písmena, ktoré na ňom leží a políčko (3P) strojnásobuje hodnotu písmena, ktoré na ňom leží.
 4. Slovné prémie. Ak leží jedno písmeno slova na políčku (2S), súčet hodnôt za písmená v tomto slove sa vynásobí dvoma, ak leží jedno písmeno slova na políčku (3S), súčet hodnôt za písmená sa vynásobí troma. Ak pripadnú v jednom slove dve písmená na políčka (2S), súčet bodov za písmená sa vynásobí štyrmi, ak ide o políčka (3S), súčet bodov za písmená sa vynásobí deviatimi.
 5. Najprv sa spočítajú body za vytvorené slovo (slová) vrátane prípadných písmenových prémií, potom body za slovné prémie.
 6. Pravidlá o prémiách platia len pri PRVOM položení písmena na prémiové políčko.
 7. Ak v jednom ťahu vznikne viac slov, počíta sa bodová hodnota všetkých slov. Hodnota písmena, ktorá je spoločné pre dve slová (aj s prémiou), sa započíta pre obidve slová.

MIMORIADNA PRÉMIA. Ak niektorý hráč použije v jednom ťahu všetky písmená zo zásobníka, čiže všetkých 7 písmen, získa mimoriadnu prémiu 50 bodov. Táto prémia sa pripočíta po sčítaní bodov a prémií za vytvorené slová

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský