Životopis

      Moje meno je Marcel Telka. Narodil som sa 26. októbra 1973 v Brezne, okres Brezno, kraj Banská Bystrica. Mám slovenskú národnosť, štátne občianstvo SR.

      Vo februári 1979 sa naša rodina presťahovala z Brezna do Prešova. Tu som I. až IV. ročník základnej školy navštevoval na ZŠ Prostejovskej. Ročníky V. až VIII. som absolvoval na ZŠ Mirka Nešpora.

      Už na základnej škole ma zaujímala matematika, fyzika a výpočtová technika, a preto som sa rozhodol pokračovať v štúdiu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Keďže som základnú školu ukončil s vyznamenaním a bol som úspešným riešiteľom okresného kola fyzikálnej a chemickej olympiády, na strednú školu som bol prijatý bez prijímacích pohovorov.

      Na strednej škole ešte viac vzrástol môj záujem o prírodné vedy, elektrotechniku a výpočtovú techniku, a preto som sa zúčastňoval rôznych súťaží: ZENIT v programovaní, ZENIT v mikroelektronike, chemickej, matematickej a fyzikálnej olympiády s dobrými výsledkami.

      Štúdium na strednej škole som ukončil dňa 27. mája 1992 maturitnou skúškou s vyznamenaním v odbore 26-60-6 Elektronické a oznamovacie zariadenia, zameranie Oznamovacia technika. V ďalšom štúdiu som pokračoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzityBratislave.

      Počas štúdia na vysokej škole som sa v rokoch 19961997 zúčastnil na medzinárodnej programátorskej súťaži trojčlenných študentských tímov ACM.

      Štúdium na vysokej škole som skončil dňa 16. decembra 1997 štátnou skúškou s vyznamenaním a obhajobou diplomovej práce na tému Podpora umiestňovania obrázkov v texte, čím som nadobudol vysokoškolskú kvalifikáciu v odbore Informatika s akademickým titulom inžinier. Prof. Ing. Viktor Smieško, CSc., dekan fakulty, mi vyslovil pochvalu za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu a udelil pochvalné uznanie za dosiahnuté výsledky v štúdiu a veľmi dobré výsledky v odbornej práci na fakulte.

      Nakoľko som odoprel výkon základnej vojenskej služby, bol som dňa 2. januára 1998 povolaný na 24 mesiacov na výkon civilnej služby v zamestnávateľskej organizácii Vádium s.r.o. Prešov ako pomocný pracovník.

      Počas výkonu civilnej služby som dňa 8. augusta 1998 uzavrel manželstvo s Jankou rod. Kminiakovou. 16. júna 2000 sa nám narodil syn Ondrej.

      1. januára 2000 som nastúpil do firmy Vádium s.r.o. Prešov do trvalého pracovného pomeru ako správca internetového uzla. V novembri 2000 som získal niekoľko Brainbench certifikátov (Linux Administration (Red Hat) - master, C, Internet Concepts, Linux Administration (General) - master). Pracovný pomer bol ukončený dohodou k 30. novembru 2000.

      Od 1. decembra 2000 do 30. septembra 2003 som pracoval vo firme ETC s.r.o. Žilina ako programátor. Venoval som sa hlavne implementácii operačných systémov Microsoft Windows CE a Linux na zariadenia na báze procesorov Intel® SA-1110 a Intel® PXA250/PXA255 vyvíjané firmou ETC s.r.o.

      Od októbra 2001 do konca septembra 2003 som bol ocenený ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP) pre Windows Embedded (pre rok 2002 a rok 2003).

      Od 6. októbra 2003 do konca roka 2005 som pracoval vo firme Elcom s.r.o. Prešov ako starší programátor, analytik a dizajnér na projektoch implementácie operačného systému Microsoft Windows CE do zariadení na báze procesorov Renesas SH3/SH4 a implementácii embedded systémov a ovládačov pre zariadenia s procesormi rodiny Renesas H8/H8S.

      13. novembra 2004 som sa stal druhýkrát otcom. Narodil sa nám syn Maroš.

      V januári 2005 som získal Brainbench certifikáty Linux Administration (General) - master a Math Fundamentals - master.

      Od 2. januára 2006 pracujem vo firme Sun Microsystems ako Revenue Product Engineer.

      Od roku 1998 sa priebežne venujem rôznym open source projektom.


 
[úvodná stránka]
Stránka bola vytvorená 29. septembra 1999 a naposledy aktualizovaná 19. júna 2006
Copyright © 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 Marcel Telka
Design: Copyright © 1999 Marcel Telka